829 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 2 3 4 5 >
นาย ดุสิต เพิ่มพูล ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาย นูดีรมัน ยูโซะ ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นางสาว สมฤทัย ทองนุ้ย พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร กองกลาง
นางสาว รอฮานี แวดอเลาะ พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร กองกลาง
นาย ซูลกิฟลี อาแซ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ กองกลาง
นาย อารพัม สาแล ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
นาย วทัญญู มณีประวัติ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นาย ซุลกิฟลี แยนา พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นาย เอกชัย สิงหเดช พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรพลังงาน กองกลาง
นาง วาสนา สุวรรณสงเคราะห์ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาย จิรพงศ์ มาหลง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นางสาว ทัศณีย์ รัตนโนชา พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินเเละบัญชี กองกลาง
นาย ธนกร ทองตราชู พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองกลาง
นาย ปิยศักดิ์ ศักดิ์สองเมือง ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นาย จีรศักดิ์ อรุณรัตนวงศ์ จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นาย วัลลภ ศรีรัตน์จันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นางสาว หมายจิตร์ ทองมา ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง จุริน สุกระ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง ธีรกานต์ วิคะบำเพิง พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
นาง ยุพิณ พรหมมณี พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร กองกลาง
นาย ขุนแผน ประนม ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นาย วรากร แก้วกำพฤกษ์ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นาย ต่วนมะซอพี ตวันอับดุลเลาะ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นางสาว ญาดา ช่วยสกุล จ้างเหมาบริการ คนงาน กองกลาง
นาง ภัณฑิรา วุฒิพงศ์ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง