852 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 2 3 4 5 >
นาย วันฮุสนี อิบนุลเมาว์ลา พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นางสาว ภณิชชา กันหะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นาย ดุสิต เพิ่มพูล ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย นูดีรมัน ยูโซะ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นางสาว สมฤทัย ทองนุ้ย พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร กองกลาง
นางสาว รอฮานี แวดอเลาะ พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร กองกลาง
นางสาว ลาตีฟะ อาแว พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นาย อุสมาน เจะซู จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย เอกชัย สิงหเดช พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกร กองกลาง
นางสาว วราพร คงสุข ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
นาย วิทวัส สมบัติคำ จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นาง วาสนา สุวรรณสงเคราะห์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว ทัศณีย์ รัตนโนชา พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินเเละบัญชี กองกลาง
นาย บาห์หรี แวนะไล จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นาย ภูริเดช บุญเครือ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นาย ปิยศักดิ์ ศักดิ์สองเมือง ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นาย จีรศักดิ์ อรุณรัตนวงศ์ จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นางสาว กันต์ชญานี วารุณี ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง ทิพวัลย์ พรมญาน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย วัลลภ ศรีรัตน์จันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นางสาว หมายจิตร์ ทองมา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง ธีรกานต์ วิคะบำเพิง พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
นาง ยุพิณ พรหมมณี พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร กองกลาง
นาย ดันยา ลาเต๊ะ พนักงานราชการ ช่างประปา กองกลาง
นาย ประทัย ไชยจรัส พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร กองกลาง