837 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 2 3 4 5 6 >
นาย สุไลมาน สารี ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย มูสซูไรดี ดาโอ๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง วีลัด ศรีบุญเอียด ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว สุวรรณา นุ้ยสุภาพ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว นูรีฮัน เซ็งโซะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่พัสดุ กองกลาง
นาย ซาฟาริ อุจามิ พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรโยธา กองนโยบายและแผน
นาย อิบรอฮิม บือฮะ พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรไฟฟ้า กองนโยบายและแผน
นาย เฮลมี่ แวนามะ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาปนิก กองนโยบายและแผน
นาย รุสดี สือลามะ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยช่างโยธา กองนโยบายและแผน
นาย ฮาริซ ลาเต๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาปนิก กองนโยบายและแผน
นางสาว ศุภรัตน์ ทองนพรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นาย ทวีป อินทร์ไชยมาศ จ้างเหมาบริการ ช่างเขียนแบบ กองนโยบายและแผน
นางสาว นิฮุสนานี ละตะเย๊าะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นางสาว พิชญาภา พรมคณะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นางสาว นูร์ลี มูเน๊าะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นางสาว ซารีนา กาหลง อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ กองบริการการศึกษา
นางสาว อัสม๊ะ ยะเอะ จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว อามีเนาะ ดีแม พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
นาย มะยูนัย บือโต จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นาย สูไลมาน อีแต จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นาย บูขอรี ลือโมะ อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ กองบริการการศึกษา
นางสาว นัซมา เจะมิง จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว มุกธิดา จันทร์แก้ว จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว อัซรี่ย์นี การีนา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว นิปัทมา การะมีแน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา