838 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นาย ดันยา ลาเต๊ะ พนักงานราชการ ช่างประปา กองกลาง
นาย สมโชค เฉื่อยทอง ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นางสาว กันต์ชญานี วารุณี จ้างเหมาบริการ คนงาน กองกลาง
นาง ทิพวัลย์ พรมญาน จ้างเหมาบริการ คนงาน กองกลาง
นางสาว ลลิตา เทพไพรวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร กองกลาง
นางสาว ณัฐวดี มหาทอง พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร กองกลาง
นางสาว วริษฐา จันทสุบรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร กองกลาง
นางสาว ฟานาเดีย สะอิ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ กองกลาง
นาง ศิริขวัญ ชูประวัติ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร กองกลาง
นางสาว อภิญญา ศิริไพรวัน พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร กองกลาง
นาย ทนงศักดิ์ บรรลือทรัพย์ จ้างเหมาบริการ คนงาน กองกลาง
นาย บุญเจิด เพิ่มพูล ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นาย กิตติวัฒน์ สระบัว ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นาย ซ้ำซูดิน ปูเตะ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาย อุทัย ดวงจันทร์ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นางสาว วัลวิสา ถมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย นักตรวจสอบภายใน กองกลาง
นางสาว ดีนา ดูดิง พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร กองกลาง
นางสาว พิกุลแก้ว พุ่มเอี่ยม พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นางสาว กฤติกา เอียดเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี กองกลาง
นาย มะอูเซ็ง กอแล พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองกลาง
นาย อับดุลหากีม สะอุ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นางสาว แยนะ สาแล๊ะ จ้างเหมาบริการ คนงาน กองกลาง
นาง สุมาลา ฮีมซัน จ้างเหมาบริการ คนงาน กองกลาง
นาย ช่วย แก้วนาโอ จ้างเหมาบริการ คนงาน กองกลาง
นาย อับดุลเลาะ บากา จ้างเหมาบริการ คนงาน กองกลาง