852 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นางสาว ลลิตา เทพไพรวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร กองกลาง
นาง ณัฐวดี เนื้อน้อย พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร กองกลาง
นางสาว วริษฐา จันทสุบรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร กองกลาง
นาง ศิริขวัญ ชูประวัติ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร กองกลาง
นางสาว อภิญญา ศิริไพรวัน พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร กองกลาง
นาย ทนงศักดิ์ บรรลือทรัพย์ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย พงศกร ผลผลา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย กิตติวัฒน์ สระบัว ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นางสาว วัลวิสา ถมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย นักตรวจสอบภายใน กองกลาง
นางสาว ดีนา ดูดิง พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร กองกลาง
นาง พิกุลแก้ว พึ่งชัย พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นาง กฤติกา งามวรรณากร พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี กองกลาง
นาย อับดุลหากีม สะอุ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นางสาว แยนะ สาแล๊ะ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง สุมาลา ฮีมซัน จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย ช่วย แก้วนาโอ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย อับดุลเลาะ บากา จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย อายุ แว้ง จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นาย ฮัมดี กานา จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย ยูโซม เจ๊ะมิง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นาย สมชาย เดเบาะ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
นาย ดาโอะ มามะ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว สมใจ ศรีม่วง ลูกจ้างชั่วคราว คนงานทำความสะอาด กองกลาง
นาย เอนก เพชรคูหา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย ศรีศักดิ์ ขุนทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม กองกลาง