852 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นาง สุมณฑา รัตนอุดม ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย รอแม กามา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย ศิลปชัย ขุนทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นางสาว ชนิดาภา จูแซ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง พรทิพย์ พูนสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย ถวิล ธรรมโร ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม กองกลาง
นาง โสพิศ ยศศิริ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย อัสฮา บือราเฮง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง ดนิดา ผลผลา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย สุไลมาน สารี ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย มูสซูไรดี ดาโอ๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง วีลัด ศรีบุญเอียด ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว สุวรรณา นุ้ยสุภาพ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย อุดม นิลวิสุทธ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย สุริยน ปัญญาวิภาค จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นางสาว นูรีฮัน เซ็งโซะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่พัสดุ กองกลาง
นางสาว ญาดา ช่วยสกุล ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว นิเม๊าะ กาเซะ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว เปรมฤดี ไชยแพทย์ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ กองกลาง
นางสาว ชญาษร สุวรรณชาตรี จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย มูหำหมัด ปาแนแจกะ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย วรากร แก้วกำพฤกษ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย ซุลกิฟลี วาแฉะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองกลาง
นางสาว อริยา บุญปาน พนักงานราชการ นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นาย ณัฐกิตติ์ มณีวงศ์ พนักงานราชการ ช่างไฟฟ้า กองกลาง