829 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 3 4 5 6 7 >
นางสาว ปาวีณา ดุลยเสรี พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นางสาว วาริษา วาแม พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นาย คอยรูลอานวารี จิ อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ กองบริการการศึกษา
นาย อัฟฎอล อาแว อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ กองบริการการศึกษา
นางสาว ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชานิเทศศาสตร์
นาย นัทที ขจรกิตติยา ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาง สมฤดี ปาละวัล ข้าราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
นาย อับดุลรอแม สุหลง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
นางสาว วิไลวรรณ วิไลรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย สัสดี กำแพงดี พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว จันทนา มีชัยชนะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นาย มนัส สุทธิการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว อาดีละห์ หะยีนิแว พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว นุรฟิตตรี หะยีดารียอ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
นางสาว ยามีละห์ โต๊ะแม พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นาย ริดวาน มะเด็ง อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว ปราณี หลำเบ็ญสะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
นาย ธีรยุทธ มูเล็ง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาย นโรดม กิตติเดชานุภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย มะพาริ กะมูนิง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย รัฐชาติ กาญจนภูมิ อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี
นาง นิชาภัทรชย์ รวิชาติ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย อับดุลรอฮิม รอยิง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นาย ลุตฟี สือนิ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์