830 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 8 9 10 11 12 >
นางสาว ฮาฟส๊ะ หะยีบาสอ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นางสาว สุธามาศ บุญศรีทอง จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว นูรา กือจิ จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นาย มูฮาหมัดตามีซี จะลาแป จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว ดวงเนตร นิยมเจริญ จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว มาเรีย มะดิง จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว ผานิตา ดุษณี จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว นูรีซา อีแต จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
นางสาว เปรมฤดี ไชยแพทย์ จ้างเหมาบริการ นักวิชาการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นางสาว สุดารัตน์ หัฐพจน์ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณบดี
นาย วุฒิกร ขุนดำ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณบดี
นางสาว นูรีมะ บาหะรู จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาสังคมศาสตร์
นาย กรกช หนูเหลือง จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นางสาว ธีวรา เยี่ยมคำนวน จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นางสาว รอฮีซัน มะกือจิ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว สุณีย์ ตอแลมา จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นางสาว คอรีเยาะห์ มะแซ จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นางสาว ซูไฮนี มูซอ จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นางสาว รอฮานี ดาโอะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นาย ลุกมาน เจะโด จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว นูรัยยา แซมมะซู จ้างเหมาบริการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว สตรา เอียดตรง จ้างเหมาบริการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว รุสน๊ะ มะดิเยาะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นาย ธวัชชัย ปราณขำ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นางสาว เนตรนภา บุญมาเลิศ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี