853 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 4 5 6 7 8 >
นางสาว โซเฟีย อาแว จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นางสาว ซัมซูรีย์ มะสีละ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว ฮัมดีย๊ะห์ เจ๊ะเยะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว อารีนา ดอเลาะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว ฮายาตี หะมะซอ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว ฟีร์เดาส์ ดอเลาะบองอ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว นูรีดา มะแซ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาสังคมศาสตร์
นาย จีรศักดิ์ อรุณรัตนวงศ์ จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นางสาว อาณีซ๊ะ เจ๊ะซอ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว พรพรหม สมานวงศ์ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว ซาลีนี ฮามิซา จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นางสาว อาลียา กะมิง จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
นาย ฮารีฟ อาลี จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางสาว อัลวาณี กุเต๊ะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นาย มูฮัมหมัด เจ๊ะซอ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางสาว พาตีเม๊าะ โต๊ะแว จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว นูรมี บือโต จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นางสาว ซะอุรา ลาเต๊ะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว นูรซูลา เจ๊ะเละ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว ฮายาตี มีนา จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นาง สุไรยา สุหลง จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว นูรไอนี ยูโซ๊ะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชานิเทศศาสตร์
นาย ไฟซอล จะปะเกีย จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นาย สุเทพ พลเทพ จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นางสาว มัสนา ตาเหร์ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์