830 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 6 7 8 9 10 >
นางสาว ฟารีซา กะนาเปะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นางสาว นูรี ยะดิง จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
นาง ลภัสรดา พรหมสุข จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นาย มูฮัมมัดซุกรี ดอมะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นาย พิษณุ เพชรประพันธ์ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางสาว กรรณิการ์ รัตนทอง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางสาว กันต์ชญานี วารุณี จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง ทิพวัลย์ พรมญาน จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว สตารีย๊ะ มะลี จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นาย อานัน วีรภัทรษฎากร จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นางสาว ฮัสลีนา แมทาลง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว นูรีซันห์ มะเต๊ะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว ชนัทดา กอแน จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว รุสฎา อาลี จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชานิเทศศาสตร์
นางสาว ซาแลคอ กาเดาะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นางสาว สูไวบ๊ะ ดอเล๊าะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว มัสนา มะแซ จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว กูฮูดาห์ รายอลือแมะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นางสาว รอฮานี ปาแว จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณบดี
นาง ศศิตา สุขขี จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว อามานี แสแลแม จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว ไซนับ เจ๊ะอุบง จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชานิเทศศาสตร์
นาย กามารูดิง มะโระ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว ไฮฟะห์ ยือกือมะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางสาว ซากียะห์ ฆาเฮง จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา