830 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 7 8 9 10 11 >
นางสาว ซากียะห์ ฆาเฮง จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
นาย มะรอซาลี มะลี จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว ณัฐสุปรียา วิสมิตะนันทน์ จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว นูรไอนี แวกะจิ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว กิศลิน สนิทนรากุล จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางสาว แวรอฮานี แวหะยี จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นาย บูฆอรี แยนา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นาย รุสดี ลานง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นาย ทวีป อินทร์ไชยมาศ จ้างเหมาบริการ ช่างเขียนแบบ กองนโยบายและแผน
นางสาว รอฮานี มะเซ็ง จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว ฟาร์ตีณี สามะแอ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว ภัทราพร เรืองจันทร์ จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว ซูไรดา วายุ จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว ซุไรดา มะ จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว อานีซะฮ์ หะยีสามะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชานิเทศศาสตร์
นางสาว จัสติน่า จงรักษ์ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นาย ทนงศักดิ์ บรรลือทรัพย์ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว ซีตีมารียัม ยูโซ๊ะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว ฮุสนา ดอปอ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว ฟาอียะห์ โซ๊ะซูบ๊ะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นาย ฮาฟิส ยูโซ๊ะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว นูรฮายาตี สาและ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย ฮารีฟ อาลี จ้างเหมาบริการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
นางสาว คอยรุณนิสา มะลูมุ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่วิจัย สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว นาดียา ดาอุแม จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์