837 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นางสาว หมายจิตร์ ทองมา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง จุริน สุกระ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง ธีรกานต์ วิคะบำเพิง พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
นาง ยุพิณ พรหมมณี พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร กองกลาง
นาย วรากร แก้วกำพฤกษ์ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นางสาว ญาดา ช่วยสกุล จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง ภัณฑิรา วุฒิพงศ์ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นาย ดันยา ลาเต๊ะ พนักงานราชการ ช่างประปา กองกลาง
นาย ประทัย ไชยจรัส พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร กองกลาง
นางสาว ลลิตา เทพไพรวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร กองกลาง
นาง ณัฐวดี เนื้อน้อย พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร กองกลาง
นางสาว วริษฐา จันทสุบรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร กองกลาง
นาง ศิริขวัญ ชูประวัติ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร กองกลาง
นางสาว อภิญญา ศิริไพรวัน พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร กองกลาง
นางสาว เปรมฤดี ไชยแพทย์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานธุรการ กองกลาง
นาย ทนงศักดิ์ บรรลือทรัพย์ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย อานนท์ ชูปาน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย พงศกร ผลผลา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย บุญเจิด เพิ่มพูล ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย กิตติวัฒน์ สระบัว ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นางสาว วัลวิสา ถมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย นักตรวจสอบภายใน กองกลาง
นางสาว ดีนา ดูดิง พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร กองกลาง
นาง พิกุลแก้ว พึ่งชัย พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นางสาว กฤติกา เอียดเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี กองกลาง
นาย มะอูเซ็ง กอแล พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองกลาง