791 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นางสาว พัสตราภรณ์ ศรีประสม พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร กองกลาง
นาง ศิริขวัญ ชูประวัติ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร กองกลาง
นาย บุญเจิด เพิ่มพูล ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นาย กิตติวัฒน์ สระบัว ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นาย ซ้ำซูดิน ปูเตะ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นางสาว ฟานาเดีย สะอิ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ กองกลาง
นาย อุทัย ดวงจันทร์ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นางสาว ธัญญรัตน์ เม่าคง ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
นาย ยูโซม เจ๊ะมิง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นาย สมชาย เดเบาะ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
นาย เจษฎา รัตนซ้อน ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นาย สุธี แก้วรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นาย ดาโอะ มามะ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นางสาว สมใจ ศรีม่วง ลูกจ้างชั่วคราว คนงานทำความสะอาด กองกลาง
นาย เอนก เพชรคูหา ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาย ศรีศักดิ์ ขุนทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม กองกลาง
นาง เยาวนิตย์ ซิมำ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง สุมณฑา รัตนอุดม ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง สุภาพร เซ่งขุนทอง ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาย รอแม กามา ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นาย ศิลปชัย ขุนทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นางสาว ชนิดาภา จูแซ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง พรทิพย์ พูนสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาย ถวิล ธรรมโร ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม กองกลาง
นาง โสพิศ ยศศิริ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง