849 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 2 3 4 5 >
นาย ฮัมดี สะแม จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองพัฒนานักศึกษา
นางสาว นันทิชา ยาประจัน ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นาย ซูพียัน สาและ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางสาว นูรุลฮูดา วาเลาะแต ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นาย อายุบ ลือแมะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว นูรียะ กอตอ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว มารีก๊ะ วาจิ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว ซารีนา กาหลง อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ กองบริการการศึกษา
นางสาว รอยมีย์ สาอุ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว สีตีพาตีเม๊าะ ยุโซะ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว ซากีเราะ เสะบารู จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว สุชา ทองชุม จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว สตรา เอียดตรง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดี
นาย อิสยัส มะเก็ง อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
นาย สถาวิทย์ จันจุฬา อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
นางสาว อัสม๊ะ ยะเอะ จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว อาทิตยา วงศ์มณี อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นางสาว อามีเนาะ ดีแม พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
นางสาว นูรีซัน เปาะนา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว วัรดา บินตุซัยด์ เส็มไข่ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นาย มะยูนัย บือโต จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นาย ฮุสนี มอลอ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นางสาว ภณิชชา กันหะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นาย ดุสิต เพิ่มพูล ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว นูสีลา ยูมะโซ พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ