607 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 2 3 4 5 >
นางสาว สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง ข้าราชการ อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย บุญสิทธิ์ ไชยชนะ ข้าราชการ อาจารย์สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์
นางสาว ชณิตา เก้าเอี้ยน ข้าราชการ อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย สุรพล คลาดแคล้ว พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในกำกับ
นางสาว เพ็ญนภา เกื้อเกตุ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
นาย ฮาซัน ดอปอ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย อนันท์ ดอเลาะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง นิตยา กุลหาบ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว บุษรอ นิโลง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว พาตีเมาะ อาแยกาจิ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
นางสาว โซฟีนา ยะขุ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย นิรุซดุดดีน มะเต๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว สิริพร เรืองสุข พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ชลธิชา สุรัตนสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย วานิช ทองเกตุ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว จิราพร เกียรตินฤมล พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย วินัย สุขวิน พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย ชินวัจน์ งามวรรณากร พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาง จริยา สุขจันทรา ข้าราชการ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย ศฤงคาร กิติวินิต ข้าราชการ อาจารย์สาขาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว อรวรรณ กมล ข้าราชการ อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
นาย ธนากร ปามุทา ข้าราชการ อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย ศิษฎ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์ ข้าราชการ อาจารย์สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
นาง พรรณี แพงทิพย์ ข้าราชการ อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง สุมณฑา รัตนอุดม ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี