837 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นาย อับดุลหากีม สะอุ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นางสาว แยนะ สาแล๊ะ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง สุมาลา ฮีมซัน จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย ช่วย แก้วนาโอ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย อับดุลเลาะ บากา จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย อายุ แว้ง จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นาย ฮัมดี กานา จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย ยูโซม เจ๊ะมิง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นาย สมชาย เดเบาะ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
นาย เจษฎา รัตนซ้อน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย สุธี แก้วรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย ดาโอะ มามะ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว สมใจ ศรีม่วง ลูกจ้างชั่วคราว คนงานทำความสะอาด กองกลาง
นาย เอนก เพชรคูหา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย ศรีศักดิ์ ขุนทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม กองกลาง
นาง เยาวนิตย์ ซิมำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง สุมณฑา รัตนอุดม ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย รอแม กามา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย ศิลปชัย ขุนทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นางสาว ชนิดาภา จูแซ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง พรทิพย์ พูนสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย ถวิล ธรรมโร ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม กองกลาง
นาง โสพิศ ยศศิริ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย อัสฮา บือราเฮง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง ดนิดา ผลผลา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง