809 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นาง สุมณฑา รัตนอุดม ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง สุภาพร เซ่งขุนทอง ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาย รอแม กามา ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นาย ศิลปชัย ขุนทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นางสาว ชนิดาภา จูแซ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง พรทิพย์ พูนสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาย ถวิล ธรรมโร ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม กองกลาง
นาง โสพิศ ยศศิริ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาย อัสฮา บือราเฮง ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง ดนิดา ผลผลา ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาย สุไลมาน สารี ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นาย มูสซูไรดี ดาโอ๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง ศิรินทิพย์ พรหมคีรี ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง วีลัด ศรีบุญเอียด ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นางสาว สุวรรณา นุ้ยสุภาพ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาย ซาฟาริ อุจามิ พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรโยธา กองนโยบายและแผน
นาย อิบรอฮิม บือฮะ พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรไฟฟ้า กองนโยบายและแผน
นาย เฮลมี่ แวนามะ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาปนิก กองนโยบายและแผน
นาย รุสดี สือลามะ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยช่างโยธา กองนโยบายและแผน
นาย ฮาริซ ลาเต๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาปนิก กองนโยบายและแผน
นางสาว ศุภรัตน์ ทองนพรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นาย ทวีป อินทรไชยมาศ จ้างเหมาบริการ ช่างเขียนแบบ กองนโยบายและแผน
นางสาว นิฮุสนานี ละตะเย๊าะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นางสาว สุภารัตน์ พรมคณะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นางสาว นูร์ลี มูเน๊าะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน