848 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 2 3 4 5 >
นางสาว ฮาซียะห์ มะมิง ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
นาย ฮุสนี มอลอ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นางสาว ภณิชชา กันหะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นาย ดุสิต เพิ่มพูล ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย นูดีรมัน ยูโซะ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นางสาว สมฤทัย ทองนุ้ย พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร กองกลาง
นางสาว รอฮานี แวดอเลาะ พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร กองกลาง
นางสาว ลาตีฟะ อาแว พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นาย ซูลกิฟลี อาแซ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ กองกลาง
นาย กษิดิศ เกษตรเจริญ จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นาย วทัญญู มณีประวัติ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นาย เอกชัย สิงหเดช พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกร กองกลาง
นาง วาสนา สุวรรณสงเคราะห์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย จิรพงศ์ มาหลง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นางสาว ทัศณีย์ รัตนโนชา พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินเเละบัญชี กองกลาง
นาย ธนกร ทองตราชู พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองกลาง
นาย สุกรี เจ๊ะมิง จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นาย บาห์หรี แวนะไล จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นาย ปิยศักดิ์ ศักดิ์สองเมือง ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นาย จีรศักดิ์ อรุณรัตนวงศ์ จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นางสาว กันต์ชญานี วารุณี ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง ทิพวัลย์ พรมญาน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย วัลลภ ศรีรัตน์จันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นางสาว หมายจิตร์ ทองมา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง จุริน สุกระ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง