606 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 2 3 4 5 >
นาย ศิลปชัย ขุนทรัพย์ ลูกจ้างสัญญาจ้าง ยาม กองกลาง
นาง วีลัด ศรีบุญเอียด ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน กองกลาง
นาง วรรณา กมลเจริญ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน กองกลาง
นาง โสพิศ ยศศิริ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน กองกลาง
นาย นูดีรมัน ยูโซะ ลูกจ้างสัญญาจ้าง ยาม กองกลาง
นาย มะแอ อาแว ลูกจ้างสัญญาจ้าง ยาม กองกลาง
นาย อับดุลเลาะห์ หะยีสาเมาะ ลูกจ้างสัญญาจ้าง ยาม กองกลาง
นาง วาสนา สุวรรณสงเคราะห์ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน กองกลาง
นาย ปิยศักดิ์ ศักดิ์สองเมือง ลูกจ้างสัญญาจ้าง ยาม กองกลาง
นาย ซ้ำซูดิน ปูเตะ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน กองกลาง
นางสาว นูร์ลี มูเน๊าะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นางสาว ณัฐกานต์ บุญรอด อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา
นาย บุญสิทธิ์ ไชยชนะ ข้าราชการ อาจารย์สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์
นางสาว นวพร แซ่เลื่อง ข้าราชการ อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
นางสาว รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ข้าราชการ อาจารย์สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์
นางสาว เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ ข้าราชการ อาจารย์สาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์
นาง จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ ข้าราชการ อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
นางสาว สมใจ บุญรักษา ลูกจ้างสัญญาจ้าง แม่ครัว คณะครุศาสตร์
นาง จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาการประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
นางสาว สุธาทิพย์ แซ่ยี่ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์
นางสาว นูรอัยนี มอดา พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์
นางสาว ซอลีฮ๊ะ มอน๋อง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์
นางสาว สุกัญญา ไชยแสง พนักงานสัญญาจ้าง ครูผู้ช่วย คณะครุศาสตร์
นางสาว ศุภลักษณ์ สินธนา ข้าราชการ อาจารย์สาขาการวัดและประเมินผล คณะครุศาสตร์
นาย กอเดช อ้าสะกะละ ข้าราชการ อาจารย์สาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์