623 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 2 3 4 5 6 >
นาง นิตยา เรืองแป้น ข้าราชการ อาจารย์สาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์
นาย สิทธิชัย แพงทิพย์ ข้าราชการ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
นางสาว ภาวิณี ขุนศรี พนักงานราชการ ครูประจำการ คณะครุศาสตร์
นาย มูหามะอัสฮัร ตะโละดิง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะครุศาสตร์
นางสาว มารียะห์ อาซามิดิง พนักงานราชการ ครูประจำการ คณะครุศาสตร์
นางสาว นิสาวณีย์ กาเซะ พนักงานราชการ ครูประจำการ คณะครุศาสตร์
นางสาว ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
นาย สมศักดิ์ ด่านเดชา ข้าราชการ อาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
นางสาว อาทิตยา วงศ์มณี พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
นาย มูหัมมัดตอลาล แกมะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาการสอนอิสลาม คณะครุศาสตร์
นางสาว เสาวลักษณ์ สมวงษ์ ข้าราชการ อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
นาย มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
นางสาว นูรฮัสวานี บอตอ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นางสาว พิชามญช์ จันทุรส พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาสุขศึกษา คณะครุศาสตร์
นางสาว กังสดาล อับดุลเลาะ พนักงานราชการ ครูประจำการ คณะครุศาสตร์
นางสาว คอรีเยาะ อับดุลฮานิง พนักงานสัญญาจ้าง ครูประจำชั้น คณะครุศาสตร์
นางสาว สาวิตรี มะดอมะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นาย กฤษฎา กุณฑล ข้าราชการ อาจารย์สาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์
นาง อรสา พรหมจันทร์ ลูกจ้างสัญญาจ้าง นักการ คณะครุศาสตร์
นาย วราห์ เทพณรงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์การสอนดนตรีและนาฎศิลป์ คณะครุศาสตร์
นาง สมฤดี ปาละวัล ข้าราชการ อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
นาง ปิยพร แดงโรจน์ พนักงานราชการ ครูประจำการ คณะครุศาสตร์
นาย อับดุลรอแม สุหลง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาการสอนอิสลาม คณะครุศาสตร์
นางสาว ปราณี หลำเบ็ญสะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาการวัดผลและประเมินผล คณะครุศาสตร์
นางสาว ยามีละห์ โต๊ะแม อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์สาขาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์