852 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 2 3 4 5 6 >
นาง วรรณรัตน์ ขุนทรัพย์ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย สุกรี เจ๊ะมิง ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย อานนท์ ชูปาน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย นุอมาน บูงอ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย ฮาเล็ง กีละ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย สุธี แก้วรักษ์ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองกลาง
นางสาว อานีตา จารู จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย ฤกษ์ชัย ไชยสงคราม จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง ภัณฑิรา วุฒิพงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย นาวาวี เซะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย ศักดิ์ชัย ช่วยรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นาย อนุสรณ์ แขวง จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถ กองกลาง
นาย ซาฟาริ อุจามิ พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรโยธา กองนโยบายและแผน
นาย อิบรอฮิม บือฮะ พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรไฟฟ้า กองนโยบายและแผน
นาย เฮลมี่ แวนามะ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาปนิก กองนโยบายและแผน
นาย รุสดี สือลามะ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยช่างโยธา กองนโยบายและแผน
นาย ฮาริซ ลาเต๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาปนิก กองนโยบายและแผน
นางสาว ศุภรัตน์ ทองนพรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นาย ทวีป อินทร์ไชยมาศ จ้างเหมาบริการ ช่างเขียนแบบ กองนโยบายและแผน
นางสาว นิฮุสนานี ละตะเย๊าะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นางสาว พิชญาภา พรมคณะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นางสาว นูร์ลี มูเน๊าะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
นาย นาซาอี อีแต จ้างเหมาบริการ สถาปนิก กองนโยบายและแผน
นางสาว อัสม๊ะ ยะเอะ จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว อามีเนาะ ดีแม พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา