849 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 2 3 4 5 >
นางสาว มารีก๊ะ วาจิ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว สีตีพาตีเม๊าะ ยุโซะ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว ซากีเราะ เสะบารู จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว สุชา ทองชุม จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว ชริณา ศรีพระจันทร์ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ YRU Plaza หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย สุนัยน๊ะ ดำ จ้างเหมาบริการ ยาม หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย ฮาฟิส ยูโซ๊ะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว นูรฮายาตี สาและ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย ณัฐกิตติ์ มณีวงศ์ จ้างเหมาบริการ ช่างไฟฟ้า หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย มูฮำหมัดอัสหัร เลาะเมาะ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาง ยุวดี ปันสรณะ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว รอสะนา และแม จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาง พัชรี เม่นขาว จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย ตอริก สาและ จ้างเหมาบริการ ยาม หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย อับดุลซอมะ สาและ จ้างเหมาบริการ ยาม หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย ต่วนบูฆอรี อาเบ็บ จ้างเหมาบริการ ยาม หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว ซารีปะ หะยีมะสัน จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย มุหเซน ลาเตะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย ดุลรอมัน คาเดร์ จ้างเหมาบริการ ยาม หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย อับดุลรอฟัร ลูโบะเด็ง จ้างเหมาบริการ ยาม หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว โสภิญญา ขุนภักดี พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในกำกับ
นาย สุรพล คลาดแคล้ว พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในกำกับ
นาย ซับรี มาหะมะ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่โรเนียว หน่วยงานในกำกับ
นาง ปัทมา เนียมบดี พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในกำกับ
นางสาว นูสีลา ยูมะโซ พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ