853 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 2 3 4 5 >
นางสาว อานีตา อาแซบากา จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย ฮารีฟ อูมา จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว อาดีละห์ เจะและ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย อับดุลรอนิง สิบู จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว ซารีปะ หะยีมะสัน จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย มุหเซน ลาเตะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย สาบูดิน บือฮะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว ฝ้าย ล้อมเล็ก จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ YRU Plaza หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว พาตีเม๊าะ โต๊ะแว จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ หน่วยงานในกำกับ
นางสาว นูรี ยะดิง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ หน่วยงานในกำกับ
นางสาว รอฮีซัน มะกือจิ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ หน่วยงานในกำกับ
นาย ไฮดี แวเด็ง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานในกำกับ
นางสาว โสภิญญา ขุนภักดี พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในกำกับ
นาย สุรพล คลาดแคล้ว พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในกำกับ
นาย ซับรี มาหะมะ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการเอกสารทั่วไป หน่วยงานในกำกับ
นาง ปัทมา เนียมบดี พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในกำกับ
นางสาว สตรา เอียดตรง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว นูสีลา ยูมะโซ พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ธนกร ทองตราชู พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว เกดแก้ว ผลผลา พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ซุลกีฟลี นาแว พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย อุสมาน มะแซ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ซอฟวัน ป๊ะลาวัน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว อะห์ลาม เจะเตะ พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย มะอูเซ็ง กอแล พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ