858 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นางสาว สุภาพร รัตนไชยยันต์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาง สุขบูรีย๊ะส์ กาจิ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ศิวกร มาศหิรัญ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ภัทรินทร์ นิเลาะ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ชุลี สุวรรณเรือง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย นิรุซดุดดีน มะเต๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ซุลกิฟลี ยิงทา พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย วินัย แคสนั่น พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ฟาติน สะนิ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย อาหมัดซับรี ขาเร็ง พนักงานราชการ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย วันชนะ พรหมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ธนภัทร นาคิน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ซูฮัยลาร์ อาม๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย มูฮามะ มะสง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว มารศรี ดาหะยี พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย มะรอดี ลอแม ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการศึกษา สำนักประกันคุณภาพ
นาย มะรอเซะ ลาเม็ง พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักประกันคุณภาพ
นางสาว อาซมะห์ สามะ ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการศึกษา สำนักประกันคุณภาพ
นาย ชัยวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ 2 สำนักงานอธิการบดี
นางสาว สุนิษา เรืองพะวัง อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว จันทรา โอระสะ อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว นันทนา รัตนชัย อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว สุไรนี มูซอ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาง โสภี เสนพงษ์ ข้าราชการ นักตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี