858 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นางสาว ซาวียะห์ สาเหาะ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยสอน สำนักงานอธิการบดี
นาย ดนุพล ปลื้มใจ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นาง ธิดารัตน์ สุภัทรชัยวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ระวิวรรณ เพชรคูหา พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาย วิโรจน์ วิรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาย มูฮัมหมัด อาลี พนักงานมหาวิทยาลัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว อานี สาแลแม พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร สำนักงานอธิการบดี
นางสาว วิภาดา ซาชา พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว การีมะห์ มูซอ พนักงานมหาวิทยาลัย นักสุขศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาง จีระภา บุญเกตุ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาย วัฒน์ บุญเกตุ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นางสาว มัซมีร์ หะยีแวนาแว พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นางสาว สุจิตตรา จินตนะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี
นาง ประจวบ บุญแสร์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี
นาย แวยูฮัน หะยีแวนาแว พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาง จารุวรรณ ชนะชนม์ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร สำนักงานอธิการบดี
นาย วีรวัฒน์ หมันหนัน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
นาง ทวีพร ยอดทอง ลูกจ้างประจำ พนักงานการเงินและบัญชี 3 สำนักงานอธิการบดี
นางสาว สิริพร เรืองสุข พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
นาย วสันต์ มณีวงศ์ ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ 2 สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ฮามีดะห์ ดือราแม พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาย รอปีมิง แมะเราะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ทวีวรรณ ทองนวล ข้าราชการ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
นาย อรุณ หนูสอน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นางสาว พิมพ์รดา แก้วพิศดาร พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร สำนักงานอธิการบดี