858 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 2 3 4 5 6 >
นาง ฐานิดา เดือนจำรูญ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นางสาว โนรี แสงรายา พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
นาง สุธิดา คงถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ศกลวรรณ ดราแม พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
นาย ซอพี บูแด พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี
นาง ประคอง แก้วนางโอ ลูกจ้างประจำ พนักงานสถานที่ 2 สำนักงานอธิการบดี
นาย อุสมาน แวโด พนักงานราชการ ช่างไฟฟ้า สำนักงานอธิการบดี
นางสาว กนกวรรณ ปลื้มใจ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาย ฤทธิรงณ์ จินดาดวง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นางสาว จีรวรรณ ประสาน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นางสาว กุลพัชรี หนูพุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี
นาง อุษณีษ์ พรหมจรรย์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาย ธรรมนาท คงมณี ลูกจ้างประจำ พนักงานห้องปฏิบัติการ 2 สำนักงานอธิการบดี
นาง พัชรินทร์ ไชยแสงศรี พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี
นาง ศุนิสา เจะแวมาแจ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นาย สุรศักดิ์ เหมือนเมือง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ซีย๊ะ แมเลาะ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานอธิการบดี
นาง ยาหุดา ตะเห พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นางสาว จีราพร จินดาดวง พนักงานมหาวิทยาลัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำนักงานอธิการบดี
นาย อิมรอน เจ๊ะแว พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นาย วิโรจน์ ศักดิ์สองเมือง ลูกจ้างประจำ ช่างไฟฟ้า 4 สำนักงานอธิการบดี
นาง มาลีรัตน์ อิ่นทา ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ 3 สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ศิริณา หลักทรัพย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ 4 สำนักงานอธิการบดี
นางสาว นิฮาฟีซา หะยีวาเงาะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาง เรณู สงแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี