858 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 3 4 5 6 7 >
นางสาว นริศรา ผลาสิงห์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นางสาว นราวดี นราพงศ์เกษม พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
นาย เตชินท์ สาริอาจ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ธิดาวรรณ พูลชู พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
นาย สุรศักดิ์ โภชน์พันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ศิริลักษณ์ สิริวัฒน์ เซียโตธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ฟ้าเรือง ปัญญาวัน จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว นูรีซัน เปาะนา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ
นาย กันตกาล อุรเคนทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว พิริยา เก้าเอี้ยน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว อาวาติฟ กาจิ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว บาดารียะห์ แซะเซ็ง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว รอสีตา สอนดี ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการศึกษา สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว นุชนาตร ภาชนะศิริ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว ซุรียาณี อาบูวะ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว เซียนทิพย์ รัตนทอง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว อามีนา วานิ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว นูรอาซีกีน แมเร๊าะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว วาสนา รื่นรส พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิจัย4 สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว วัรดา บินตุซัยด์ เส็มไข่ ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการศึกษา สำนักงานผู้อำนวยการ
นาง ศศิตา สุขขี พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานบัณฑิตศึกษา
นางสาว สตรา เอียดตรง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดี
นางสาว อาซียะห์ เจะแว จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี