772 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 2 3 4 5 >
นาย ดุสิต เพิ่มพูล ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาง วาสนา สุวรรณสงเคราะห์ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน กองกลาง
นางสาว หมายจิตร์ ทองมา ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาง จุริน สุกระ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ญาดา ช่วยสกุล จ้างเหมาบริการ คนงาน กองกลาง
นาย สมโชค เฉื่อยทอง ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ลูกปา ศรีคงทน ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาย ซ้ำซูดิน ปูเตะ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน กองกลาง
นาย ดาโอะ มามะ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาย เอนก เพชรคูหา ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาง เยาวนิตย์ ซิมำ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาง สมพิศ จันทร์แสงทอง ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาง สุมณฑา รัตนอุดม ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาง สุภาพร เซ่งขุนทอง ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ชนิดาภา จูแซ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาง พรทิพย์ พูนสวัสดิ์ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาง โสพิศ ยศศิริ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน กองกลาง
นาย อัสฮา บือราเฮง ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาง ดนิดา ผลผลา ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาย มูสซูไรดี ดาโอ๊ะ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาง ศิรินทิพย์ พรหมคีรี ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาง วีลัด ศรีบุญเอียด ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน กองกลาง
นาง สุวรรณา นุ้ยสุภาพ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นางสาว นวลละออ มามะ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน (โรงอาหาร) สำนักงานอธิการบดี
นางสาว นารีหม๊ะ ตาเฮ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน (โรงอาหาร) สำนักงานอธิการบดี