830 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 2 3 4 5 >
นางสาว นารีหม๊ะ ตาเฮ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน (โรงอาหาร) กองพัฒนานักศึกษา
นางสาว สมใจ ศรีม่วง ลูกจ้างชั่วคราว คนงานทำความสะอาด กองกลาง
นาย ศรีศักดิ์ ขุนทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม กองกลาง
นาย ถวิล ธรรมโร ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม กองกลาง
นาง ปิยพร แดงโรจน์ พนักงานราชการ ครูประจำการ คณะครุศาสตร์
นางสาว อังคณา โรจนบำรุง พนักงานราชการ ครูประจำการ คณะครุศาสตร์
นางสาว ภาวิณี ขุนศรี พนักงานราชการ ครูประจำการ คณะครุศาสตร์
นางสาว มารียะห์ อาซามิดิง พนักงานราชการ ครูประจำการ โรงเรียนสาธิต
นางสาว นิสาวณีย์ กาเซะ พนักงานราชการ ครูประจำการ คณะครุศาสตร์
นางสาว กังสดาล อับดุลเลาะ พนักงานราชการ ครูประจำการ โรงเรียนสาธิต
นางสาว นันทิชา ยาประจัน ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นางสาว นูรุลฮูดา วาเลาะแต ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นาย มะมูซิกส์ มะนอฆอ ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นางสาว นูรีฟา บูยา ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นางสาว ทิชากาญ จารุสิทธิโชค ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นาง ณัฐชานันท์ ล้ำลิขิตการ ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นาง มารียา แมหะ ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นางสาว นันทิศา ชาภักดี ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นางสาว รูไซนี สานิ พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว รอกีเยาะ แวเด็ง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว ขนิษฐา นุ่นสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นาย ซารูเด็ง มูซอ พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว คอรีเยาะ อับดุลฮานิง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นาย มะนูรี โน๊ะ พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว วรรณมาเรียม เจะดาแม พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต