830 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นาง สุมณฑา รัตนอุดม ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง สุภาพร เซ่งขุนทอง ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นางสาว ชนิดาภา จูแซ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง พรทิพย์ พูนสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง โสพิศ ยศศิริ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาย อัสฮา บือราเฮง ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง ดนิดา ผลผลา ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาย มูสซูไรดี ดาโอ๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง ศิรินทิพย์ พรหมคีรี ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง วีลัด ศรีบุญเอียด ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นางสาว สุวรรณา นุ้ยสุภาพ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นางสาว นารีหม๊ะ ตาเฮ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน (โรงอาหาร) กองพัฒนานักศึกษา
นางสาว สมใจ ศรีม่วง ลูกจ้างชั่วคราว คนงานทำความสะอาด กองกลาง
นาย ศรีศักดิ์ ขุนทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม กองกลาง
นาย ถวิล ธรรมโร ลูกจ้างชั่วคราว คนงานภาคสนาม กองกลาง
นาง ปิยพร แดงโรจน์ พนักงานราชการ ครูประจำการ คณะครุศาสตร์
นางสาว อังคณา โรจนบำรุง พนักงานราชการ ครูประจำการ คณะครุศาสตร์
นางสาว ภาวิณี ขุนศรี พนักงานราชการ ครูประจำการ คณะครุศาสตร์
นางสาว มารียะห์ อาซามิดิง พนักงานราชการ ครูประจำการ โรงเรียนสาธิต
นางสาว นิสาวณีย์ กาเซะ พนักงานราชการ ครูประจำการ คณะครุศาสตร์
นางสาว กังสดาล อับดุลเลาะ พนักงานราชการ ครูประจำการ โรงเรียนสาธิต
นางสาว นันทิชา ยาประจัน ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นางสาว นูรุลฮูดา วาเลาะแต ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นาย มะมูซิกส์ มะนอฆอ ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นางสาว นูรีฟา บูยา ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต