849 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นางสาว สมศรี พูลเทพ ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว สุกัญญา ไชยแสง ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นาง มารียา แมหะ ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว กัสมาวาตี ปูลา ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว รอสือนะ หะบาแย ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว มารีเยาะ ยะโกะ ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว นันทิศา ชาภักดี ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นาย สมยศ ดีวิจิตร ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานห้องสมุด ศูนย์บรรณสารสนเทศ
นางสาว ชัญญานุช เปลี่ยนบำรุง ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานห้องสมุด ศูนย์บรรณสารสนเทศ
นางสาว พัครู ดีเยาะ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานห้องสมุด ศูนย์บรรณสารสนเทศ
นางสาว กามารีเย๊าะ ยาโม ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานห้องสมุด ศูนย์บรรณสารสนเทศ
นางสาว นูรีซัน อีแตดีแม พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณบดี
นาง ธัญรัศม์ รัตนกุล พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว ซุรียาณี อาบูวะ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ
นาย มูหามะอัสฮัร ตะโละดิง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะครุศาสตร์
นางสาว ฮานัน หะยียะพา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
นางสาว คอรีเยาะ เจะแม็ง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว ดารารัตน์ ดำรงฤทธิ์ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
นางสาว ชุลี สุวรรณเรือง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย สุรศักดิ์ เหมือนเมือง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ซีย๊ะ แมเลาะ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานอธิการบดี
นาย อิควาน บาโง ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
นาย กันตกาล อุรเคนทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
นาง กาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
นางสาว กนกพร กวดขัน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนสาธิต