830 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นางสาว ทิชากาญ จารุสิทธิโชค ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นาง ณัฐชานันท์ ล้ำลิขิตการ ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นาง มารียา แมหะ ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นางสาว นันทิศา ชาภักดี ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นางสาว รูไซนี สานิ พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว รอกีเยาะ แวเด็ง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว ขนิษฐา นุ่นสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นาย ซารูเด็ง มูซอ พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว คอรีเยาะ อับดุลฮานิง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นาย มะนูรี โน๊ะ พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว วรรณมาเรียม เจะดาแม พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นาย สิงหนาท บุญขวัญ พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว เปมิกา เจ๊ะนะ ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว สมศรี พูลเทพ ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว สุกัญญา ไชยแสง ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว กัสมาวาตี ปูลา ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว รอสือนะ หะบาแย ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว มารีเยาะ ยะโกะ ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นาย อายุบ ลือแมะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว รอยมีย์ สาอุ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว นูรมา เจ๊ะเลาะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นางสาว อาซียะห์ เจะแว จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว ซูนีตา พะตะลู จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว ยุสรอ สาเม๊าะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว นูรีซัน อีแตดีแม พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณบดี