849 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นางสาว สุไวบะห์ ยูโซะ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คลินิกเทคโนโลยี
นาย เตชินท์ สาริอาจ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ธิดาวรรณ พูลชู พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
นาย มะรอเซะ ลาเม็ง พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักประกันคุณภาพ
นาง ธีรกานต์ วิคะบำเพิง พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว ศิริลักษณ์ สิริวัฒน์ เซียโตธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
นาย ดนุพล ปลื้มใจ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นาย สมชาย เดเบาะ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
นาง สุขบูรีย๊ะส์ กาจิ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาง อธิพร สมจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว รัตนา พงศ์สิงห์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
นาย เลิศยศ เผื่ออำนาจ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย อรุณ หนูสอน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นาง ฐานิดา เดือนจำรูญ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นางสาว จีรวรรณ ประสาน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นาง อุษณีษ์ พรหมจรรย์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นางสาว กรัณฑรัตน์ เติมวิทย์ขจร พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์
นาย นาซือรี เต๊ะกาแซ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
นาง ศุนิสา เจะแวมาแจ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นาย อิมรอน เจ๊ะแว พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นางสาว มารศรี ดาหะยี พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว นริศรา ผลาสิงห์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นาย ธวัชชัย ปราณขำ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นาย ซูพียัน สาและ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางสาว ปาตีเมาะห์ สาและ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้