823 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นาง ณัฐชานันท์ ล้ำลิขิตการ ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นาง มารียา แมหะ ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นางสาว นันทิศา ชาภักดี ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นางสาว รูไซนี สานิ พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว ขนิษฐา นุ่นสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นาย ซารูเด็ง มูซอ พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว คอรีเยาะ อับดุลฮานิง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นาย มะนูรี โน๊ะ พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว วรรณมาเรียม เจะดาแม พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นาย สิงหนาท บุญขวัญ พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว เปมิกา เจ๊ะนะ ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว สมศรี พูลเทพ ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว สุกัญญา ไชยแสง ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว กัสมาวาตี ปูลา ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว รอสือนะ หะบาแย ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว มารีเยาะ ยะโกะ ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว นูรมา เจ๊ะเลาะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นางสาว อาซียะห์ เจะแว จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว ซูนีตา พะตะลู จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว นูรฮูดา มายิ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว อาอีซะห์ กาเดาะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นางสาว ปัทมะห์ จารง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว อาซียะห์ และมาลี จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นาย ซูลกิฟลี อาแซ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ กองกลาง
นางสาว ซีรีหัน ชายดานา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์