732 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 3 4 5 6 7 >
นางสาว ฮาฟส๊ะ หะยีบาสอ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นางสาว อัสมาอ์ โต๊ะยอ พนักงานสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว ฟาดีฮะห์ เลาะยะผา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นาย มูฮัมหมัด เจ๊ะซอ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาสังคมศาสตร์
นางสาว ฮายาตี หะมะซอ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว สุไฮนา สาแม จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาสังคมศาสตร์
นางสาว ซูไรนี มะเซ็ง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นางสาว นูรีย๊ะ เลาะแม จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นางสาว สุภาพร รัตนไชยยันต์ พนักงานสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาง วิชุลดา สังข์แก้ว พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว ภัทรินทร์ นิเลาะ พนักงานสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย มูหามะอัสฮัร ตะโละดิง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะครุศาสตร์
นางสาว ฮานัน หะยียะพา พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
นางสาว คอรีเยาะ เจะแม็ง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว ดารารัตน์ ดำรงฤทธิ์ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
นางสาว ชุลี สุวรรณเรือง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาง ตรึงใจ ราษฎร์นุ้ย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
นาย อัสมิง อับดุลราซิ พนักงานสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะครุศาสตร์
นาย สุรศักดิ์ เหมือนเมือง พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ซีย๊ะ แมเลาะ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานอธิการบดี
นาย อิควาน บาโง พนักงานสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ หน่วยงานในกำกับ
นาย กันตกาล อุรเคนทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
นาง กาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
นางสาว ธิดาวรรณ พูลชู พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
นาย มะรอเซะ ลาเม็ง พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักประกันคุณภาพ