829 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 2 3 4 5 6 >
นางสาว นุชนันท์ นาคเสวี อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ กองบริการการศึกษา
นางสาว คอสียาห์ สะลี อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นาย พิเภก เมืองหลวง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว ฮูดาย์ ดูมีเเด พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นาย อิสมะแอ เจ๊ะหลง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาย กฤษฎา กุณฑล ข้าราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
นาง กมลวรรณ ชนะกุล อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นางสาว ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นาง สุนีย์ เครานวล ข้าราชการ อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว รุสนี กาแมแล พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นาง สุธิดา เลขาวิจิตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาย ศิริชัย นามบุรี ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว ชุติมา คำแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาง ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย อิมรอน มีชัย พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นางสาว ปัทมา พิศภักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นาง ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว อรวรรณ ทิพย์มณี ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง ดุษฎี นาคเรือง ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาย วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นาย วราห์ เทพณรงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
นางสาว สุรัสวดี นราพงศ์เกษม พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว นุรอัยนี หะยียูโซะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร