772 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นาง ปวีณา เจะอารง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาง ปองทิพย์ หนูหอม พนักงานสัญญาจ้าง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาง ปัทมา เนียมบดี พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในกำกับ
นาง ปิยพร แดงโรจน์ พนักงานราชการ ครูประจำการ คณะครุศาสตร์
นาง ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง ปิยะดา มณีนิล พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาง พรทิพย์ พูนสวัสดิ์ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาง พรรณี แพงทิพย์ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง พัชรินทร์ ไชยแสงศรี พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี
นาง พัชรี เม่นขาว จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด กองพัฒนานักศึกษา
นาง พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง แพรวศรี เดิมราช ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง ฟาร่า สุไลมาน พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
นาง ภัณฑิรา วุฒิพงศ์ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นาง มารียา แมหะ พนักงานสัญญาจ้าง ครูประจำชั้น คณะครุศาสตร์
นาง มาลีรัตน์ อิ่นทา ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ 3 สำนักงานอธิการบดี
นาง ยุพิณ พรหมมณี พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร กองกลาง
นาง ยุวดี ปันสรณะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด กองพัฒนานักศึกษา
นาง เยาวนิตย์ ซิมำ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นาง เรณู สงแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาง ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นาง ละออ มามะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นาง ลิลลา อดุลยศาสน์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง วรรณกัษมา ฮารน พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นาง วรรณี รังทอง ลูกจ้างประจำ พนักงานพัสดุ 3 สำนักงานอธิการบดี