812 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นาง บุศราณี ต่วนกะจิ ลูกจ้างชั่วคราว แม่ครัว โรงเรียนสาธิต
นาง ประคอง แก้วนางโอ ลูกจ้างประจำ พนักงานสถานที่ 2 สำนักงานอธิการบดี
นาง ปวีณ์ริศา หลักทรัพย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ 3 หน่วยงานในกำกับ
นาง ปวีณา เจะอารง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาง ปองทิพย์ หนูหอม ลูกจ้างชั่วคราว อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาง ปัทมา เนียมบดี พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในกำกับ
นาง ปิยพร แดงโรจน์ พนักงานราชการ ครูประจำการ คณะครุศาสตร์
นาง ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง ปิยะดา มณีนิล พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาง พรทิพย์ พูนสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง พรรณี แพงทิพย์ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง พัชรินทร์ ไชยแสงศรี พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี
นาง พัชรี เม่นขาว จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด กองพัฒนานักศึกษา
นาง พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง แพรวศรี เดิมราช ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง ฟาร่า สุไลมาน พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
นาง ภัณฑิรา วุฒิพงศ์ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นาง มารียา แมหะ ลูกจ้างชั่วคราว ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต
นาง มาลีรัตน์ อิ่นทา ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ 3 สำนักงานอธิการบดี
นาง ยุพิณ พรหมมณี พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร กองกลาง
นาง ยุวดี ปันสรณะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด กองพัฒนานักศึกษา
นาง เยาวนิตย์ ซิมำ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง เรณู สงแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาง ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นาง ลภัสรดา พรหมสุข จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น