849 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นาง ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง ปิยะดา มณีนิล พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาง พรทิพย์ พูนสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง พรรณี แพงทิพย์ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง พัชรินทร์ ไชยแสงศรี พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี
นาง พัชรี เม่นขาว จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาง พิกุลแก้ว พึ่งชัย พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นาง พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง พูรกอนนี มูซอ อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง แพรวศรี เดิมราช ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง ฟาร่า สุไลมาน พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
นาง ภัณฑิรา วุฒิพงศ์ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นาง มารียา แมหะ ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นาง มาลีรัตน์ อิ่นทา ลูกจ้างประจำ พนักงานพิมพ์ 3 สำนักงานอธิการบดี
นาง ยาหุดา ตะเห พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาง ยุพิณ พรหมมณี พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเกษตร กองกลาง
นาง ยุวดี ปันสรณะ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาง เยาวนิตย์ ซิมำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาง เรณู สงแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาง ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นาง ลภัสรดา พรหมสุข จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นาง ละออ มามะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นาง ลิลลา อดุลยศาสน์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง วรรณกัษมา ฮารน พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นาง วรรณี รังทอง ลูกจ้างประจำ พนักงานพัสดุ 3 สำนักงานอธิการบดี