812 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 2 3 4 5 >
นาย ไฮดี แวเด็ง จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นาย เฮลมี่ แวนามะ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาปนิก กองนโยบายและแผน
นาย ฮูเซ็ง ชายดานา พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย ฮูซีน อับดุลรามัน พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
นาย ฮาริซ ลาเต๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาปนิก กองนโยบายและแผน
นาย ฮาฟิส ยูโซ๊ะ จ้างเหมาบริการ นักสันทนาการ กองพัฒนานักศึกษา
นาย ฮาซัน นาวานิ ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ภาควิชานิเทศศาสตร์
นาย ฮาซัน ดอปอ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย ฮัมดี สะแม จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองพัฒนานักศึกษา
นาย เอนก เพชรคูหา ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาย เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย อุสมาน แวโด พนักงานราชการ ช่างไฟฟ้า สำนักงานอธิการบดี
นาย อุสมาน มะแซ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นาย อุทัย ดวงจันทร์ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นาย อีลีหย๊ะ สนิโซ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย อิสรา แสงสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย อิสยัส มะเก็ง อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย อิสมาแอ สนิ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาการสอนอิสลามศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นาย อิสมาแอ ล่าเตะเกะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย อิสมาแอ ยีมะแซ อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาย อิสมะแอ เจ๊ะหลง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย อิมรอน แวมง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย อิมรอน มีชัย พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นาย อิมรอน เจ๊ะแว พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี