841 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
1 2 3 4 5 >
นาย ไฮดี แวเด็ง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานในกำกับ
นาย เฮลมี่ แวนามะ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาปนิก กองนโยบายและแผน
นาย ฮูเซ็ง ชายดานา พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย ฮูซีน ฮาซาณัณท์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
นาย ฮารีฟ อูมา จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย ฮารีฟ อาลี จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นาย ฮาริซ ลาเต๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาปนิก กองนโยบายและแผน
นาย ฮามดัน ดาตู พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นาย ฮาฟิส ยูโซ๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
นาย ฮานาฟี วงษ์หลี อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นาย ฮาซัน นาวานิ ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ภาควิชานิเทศศาสตร์
นาย ฮาซัน ดอปอ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย ฮัมดี สะแม จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองพัฒนานักศึกษา
นาย ฮัมดี กานา จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย เอนก เพชรคูหา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นาย เอกชัย สิงหเดช พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกร กองกลาง
นาย เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย อุสมาน แวโด พนักงานราชการ ช่างไฟฟ้า สำนักงานอธิการบดี
นาย อุสมาน มะแซ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย อุสมาน เจะซู จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย อุดม นิลวิสุทธ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง
นาย อีลีหย๊ะ สนิโซ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย อิ๊ห์ซาน สาแล๊ะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นาย อิสรา แสงสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ