838 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 2 3 4 5 6 >
นาย ซัมรี วาเตะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
นางสาว อานีตา อาแซบากา จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย สูไลมาน อีแต จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว ลลิดา ภมรทัต จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณบดี
นางสาว เภาซียะห์ ตูวี จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว อาอีซะห์ กาเดาะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นางสาว ปัทมะห์ จารง จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว ศุภธิดา ไกรฤกษ์ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณบดี
นาย ซานูดิง เต๊ะซา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว ซีรีหัน ชายดานา จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นางสาว นัซมา เจะมิง จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว มุกธิดา จันทร์แก้ว จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว อัซรี่ย์นี การีนา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว โซฟียา สารี จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นาย ซอลาฮูดิน ดาหะมิ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
นาย อิรหัม กือจิ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นาย นิอารีฟีน สะแต จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นาย มูฮัมหมัดนูซี ยูโซะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางสาว นูรมี พฤตทุ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นางสาว นูรฮูดา มายิ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
นางสาว นาซีฮะห์ ดอเลาะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว วิศรา พัฒนนิวาสน์ จ้างเหมาบริการ นักสุขศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นาย อุสมาน เจะซู จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองกลาง
นางสาว นูรีดา อุมา จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาสังคมศาสตร์
นางสาว ฟาซียะห์ เจ๊ะอาแว จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์