849 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 3 4 5 6 7 >
นางสาว ปัทมะห์ จารง จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว ศุภธิดา ไกรฤกษ์ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณบดี
นาย ซานูดิง เต๊ะซา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว อาซียะห์ และมาลี จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นาย ซูลกิฟลี อาแซ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ กองกลาง
นางสาว ซีรีหัน ชายดานา จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นางสาว มามี สุหลงกุ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว นูรีซา เจ๊ะมามะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว รัตติยา เพ็ชร์วิโรจน์ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ
นางสาว นัซมา เจะมิง จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว มุกธิดา จันทร์แก้ว จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว อัซรี่ย์นี การีนา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว ฟาอีซะห์ กอและ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว อามีนา แวนาแว จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว โซฟียา สารี จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นาย ซอลาฮูดิน ดาหะมิ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
นาย อิรหัม กือจิ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นาย นิอารีฟีน สะแต จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นาย กษิดิศ เกษตรเจริญ จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นาย มูฮัมหมัดนูซี ยูโซะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางสาว นูรมี พฤตทุ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นางสาว นูรฮูดา มายิ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
นางสาว นาซีฮะห์ ดอเลาะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว วิศรา พัฒนนิวาสน์ จ้างเหมาบริการ นักสุขศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว ซอบารียะห์ ตาเฮ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณบดี