840 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 3 4 5 6 7 >
นางสาว มาซีเตาะ บือซา จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นาย อับดุลฮาเล็ม สาเม๊าะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นาย อัซฮา มะลี จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณบดี
นาย อัซรอน ดามะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางสาว สุมิตตา ทองเย็น จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นาย ฮารีฟ อูมา จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว อาดีละห์ เจะและ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นาย กูรอบาฮา ตีงี จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว ซูรายา โด จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว โซเฟีย นิตา จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นางสาว นูร์ไนนี อาลีมามะ จ้างเหมาบริการ นักสุขศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว มารีหย๊ะ สูหลง จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นาย วิทวัส สมบัติคำ จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นางสาว ดารารัตน์ สงส่วาง จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว ชนิสรา พงศ์กระพันธุ์ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว ไมมูเนาะห์ อุมสะแต จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นาย ลุตฟี สาฮา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา คณะครุศาสตร์
นางสาว อาวาติฟ กาจิ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานผู้อำนวยการ
นาย บาห์หรี แวนะไล จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นางสาว โซเฟีย อาแว จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นาย อิ๊ห์ซาน สาแล๊ะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว นาซีลา เส็นติระ จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นาย อับดุลรอนิง สิบู จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว ฮัมดีย๊ะห์ เจ๊ะเยะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว อารีนา ดอเลาะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์