829 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 5 6 7 8 9 >
นางสาว นูรีฮัน นิโซ๊ะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว การีหม๊ะ แวนะไล จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว นุรเดียร์นา การี จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว รอยฮาน อาบู จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
นางสาว อีลฮาม อารง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว นาสรียะห์ ลียะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว ลาตีฟะ อาแว จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นางสาว อาซีซ๊ะ หมันนะ จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นาย อัมรอน ดาระแน จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นางสาว พาดีลา มะนอ จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นางสาว ฮานัน เจะหลง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว กูสุภา มามะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว รอกีเย๊าะ หะมะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว นูรีตา สาและ จ้างเหมาบริการ นักสถิติ สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้
นางสาว อณีตา อาเล็ง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้
นางสาว ฟาริดา เอ็ลลาฮี จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นาย วรากร แก้วกำพฤกษ์ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นางสาว นุรไอนี มานิ๊ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว นารีฮะห์ หวันหวัง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นาย ต่วนมะซอพี ตวันอับดุลเลาะ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นางสาว ญาดา ช่วยสกุล จ้างเหมาบริการ คนงาน กองกลาง
นาง ภัณฑิรา วุฒิพงศ์ จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นาย สุนัยน๊ะ ดำ จ้างเหมาบริการ ยาม หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว ฟารีซา กะนาเปะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นางสาว นูรี ยะดิง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา