820 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 5 6 7 8 9 >
นางสาว ฮายาตี มีนา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว อานีตา อาแซบากา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นาง สุไรยา สุหลง จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว นูรไอนี ยูโซ๊ะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชานิเทศศาสตร์
นาย ไฟซอล จะปะเกีย จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นาย อมาตย์ สูหลง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นาย สุเมธ เมฆ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว สุเมตตา ประสาทแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
นาย สุรเดช มัจฉาเวช พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นางสาว ไมซาเราะห์ สะมะแอ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นางสาว พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
นาย ทวีวุฒิ นากอหม๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
นาย สุริยา นิภิรมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
นาย สุเทพ พลเทพ จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นาย ซุลกีฟลี นาแว พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย อุสมาน มะแซ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานอธิการบดี
นางสาว เจนตา แก้วไฝ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาง สาธิดา โพหะดา พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) ศูนย์วิทยาศาสตร์
นาย วัลลภ ศรีรัตน์จันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นางสาว หมายจิตร์ ทองมา ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาง จุริน สุกระ ลูกจ้างชั่วคราว คนงาน กองกลาง
นาย อิสมาแอ ล่าเตะเกะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย อิสมาแอ ยีมะแซ อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาย สุรเดช สุวรรณชาตรี ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์