688 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 3 4 5 6 7 >
นางสาว วราลี รุ่งบานจิต พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย ดาโอะ มามะ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน สำนักงานอธิการบดี
นางสาว นวลละออ มามะ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน (โรงอาหาร) สำนักงานอธิการบดี
นางสาว พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ พนักงานสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานในกำกับ
นาง อธิพร สมจิตต์ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว ซอลีฮ๊ะ มอน๋อง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์
นางสาว สุกัญญา ไชยแสง พนักงานสัญญาจ้าง ครูผู้ช่วย คณะครุศาสตร์
นางสาว แวอาซีซะห์ ดาหะยี ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว ศุภลักษณ์ สินธนา ข้าราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
นาย สุนิตย์ โรจนสุวรรณ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง วาสนา พิทักษ์ธรรม ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว ฐานกุล กุฏิภักดี ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาง นันทรัตน์ นามบุรี ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาย ปราโมทย์ ศรีปลั่ง ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว พยอม ตอบประโคน ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาย ซับรี มาหะมะ ลูกจ้างสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่โรเนียว หน่วยงานในกำกับ
นาง วิภาดา มุนินทร์นพมาศ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง ทวีพร ยอดทอง ลูกจ้างประจำ พนักงานการเงินและบัญชี 3 สำนักงานอธิการบดี
นาง จิตรวีร์ แก้วทอง ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป 2 สำนักงานอธิการบดี
นาย วสันต์ มณีวงศ์ ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ 2 สำนักงานอธิการบดี
นาง วิภา วงศ์ประดิษฐ์ ลูกจ้างประจำ พนักงานพัสดุ 4 สำนักงานอธิการบดี
นาย สุพร สุนทรนนท์ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย กอเดช อ้าสะกะละ ข้าราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
นาย ซุลกิฟลี ยิงทา พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย วินัย แคสนั่น พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ