837 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 3 4 5 6 7 >
นางสาว ฟาซียะห์ เจ๊ะอาแว จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว มาซีเตาะ บือซา จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นาย อับดุลฮาเล็ม สาเม๊าะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นาย วทัญญู มณีประวัติ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นาง อรวรรณ วรานันตกุล พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นาย มูฮัมหมัด ปุ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว สรียา หมัดอาด้ำ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
นางสาว วิศนีย์ ผดุง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นาย พลภัทร ไชยนิมิต พนักงานมหาวิทยาลัย นักโภชนการ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นาย ภูริเดช หอมจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
นาย มงคล ยังทนุรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิจัย4 สำนักงานผู้อำนวยการ
นาย เอกชัย สิงหเดช พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกร กองกลาง
นาย สาทาริ มะเซ็ง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
นาย อาทิตย์ ดือราโซ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
นางสาว ซารียะห์ สตาร์ อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว ซัลมา รัตนเยี่ยม พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นาย อัซฮา มะลี จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณบดี
นาย อัซรอน ดามะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางสาว ศิริวรรณ วิโนทัย จ้างเหมาบริการ นักสุขศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว สุมิตตา ทองเย็น จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว มนัสวีย์ แซ่เตียว ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
นาย ฮารีฟ อูมา จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว อาดีละห์ เจะและ จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว ศิริลักษณ์ วงค์ธรรม พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นาย กูรอบาฮา ตีงี จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์