841 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 3 4 5 6 7 >
นาย อิบรอเฮม หะยีดือเร๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว นูร์ไนนี อาลีมามะ จ้างเหมาบริการ นักสุขศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว วราพร คงสุข ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว มารีหย๊ะ สูหลง จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นาย วิทวัส สมบัติคำ จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นาง ละออ มามะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นาง วาสนา สุวรรณสงเคราะห์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว นันทนา รัตนชัย อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี
นาย อดุลย์สมาน สุขแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง ธัญรัศม์ รัตนกุล พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณบดี
นาย ซาฟาริ อุจามิ พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรโยธา กองนโยบายและแผน
นาย อิบรอฮิม บือฮะ พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรไฟฟ้า กองนโยบายและแผน
นางสาว ทัศณีย์ รัตนโนชา พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการเงินเเละบัญชี กองกลาง
นางสาว นูรุลฮูดา สิเดะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี
นางสาว นูรีดา มูเน๊าะ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานธุรการ คณะครุศาสตร์
นางสาว นิปัทมา การะมีแน พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
นาย มะซูรี เจ๊ะเด็ง พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
นาย ธนกร ทองตราชู พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว ดารารัตน์ สงส่วาง จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว ชนิสรา พงศ์กระพันธุ์ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว ไมมูเนาะห์ อุมสะแต จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นาย ภานุ คะนอง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นาย ลุตฟี สาฮา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา คณะครุศาสตร์
นางสาว อาวาติฟ กาจิ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว รูฮัยซา ดือราแม พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์