839 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 4 5 6 7 8 >
นาย บาห์หรี แวนะไล จ้างเหมาบริการ ยาม กองกลาง
นางสาว โซเฟีย อาแว จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นาย เตชินท์ สาริอาจ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
นาย ภูริเดช บุญเครือ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นางสาว โนรอัซวาณีย์ กายอหม๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานสถานที่ โรงเรียนสาธิต
นาย อิ๊ห์ซาน สาแล๊ะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว ซูไฮลา กะจิบาซาร์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นาง มลิวรรณ์ ผลผลา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานสถานที่ โรงเรียนสาธิต
นางสาว นาซีลา เส็นติระ จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
นาย อับดุลรอนิง สิบู จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้
นางสาว ขวัญจิต เยาวชิรพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว รุสนี หะยีสามะ ลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
นางสาว สุภาพร จันทรคีรี พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ สาขาการวัดและประเมินผล
นาย จรัญ พิทักษ์ธรรม ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว สุนิศา ธรรมบัญชา พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์
นางสาว เกดแก้ว ผลผลา พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว อุษณีย์ พรหมศรียา พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นาย ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว ภัทรวดี เอียดเต็ม พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย ปิยศักดิ์ ศักดิ์สองเมือง ลูกจ้างชั่วคราว ยาม กองกลาง
นาย รอมสัน หมาดมานัง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นาย เฮลมี่ แวนามะ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาปนิก กองนโยบายและแผน
นางสาว นาเดีย ปายอ อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
นางสาว ฮัมดีย๊ะห์ เจ๊ะเยะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นางสาว อนงค์ภัทร์ ประสิทธิ์ภัทรเวช พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์