609 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นางสาว นารีหม๊ะ ตาเฮ ลูกจ้างสัญญาจ้าง คนงาน (โรงอาหาร) สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ทวีวรรณ ทองนวล ข้าราชการ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
นาง ผ่องผิว อุไรกุล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย อรุณ หนูสอน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ประภาพรรณ โชติสูงเนิน ข้าราชการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานอธิการบดี
นาง สาวิตรี ไชยสมบัติ ข้าราชการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ทิชากร ทัศนเบญจกุล ข้าราชการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานอธิการบดี
นาง สุมล เพ็ชร์แก้ว ข้าราชการ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
นาง ฐานิดา เดือนจำรูญ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว นวพร แซ่เลื่อง ข้าราชการ อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
นางสาว รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ข้าราชการ อาจารย์สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์
นาง ปัทมา เนียมบดี พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ หน่วยงานในกำกับ
นางสาว โนรี แสงรายา พนักงานมหาวิทยาลัย นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
นาง สุธิดา คงถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ศกลวรรณ ดราแม พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
นางสาว ฟาติน สะนิ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย รอแม กามา ลูกจ้างสัญญาจ้าง ยาม สำนักงานอธิการบดี
นาย วรากร แซ่พุ่น พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว วรทา รุ่งบานจิต พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว สาธิตา แก้วเหล็ก พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
นาย มะซัมดี สะอะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว สุไลยา กุวิง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว เกตวรรณ บุญเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย บุคอรี มะตูแก พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว สาธินี วารีศรี พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร