837 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นางสาว นูซีลาห์ โต๊ะเตบ จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นางสาว มาซีเตาะห์ ปะดอแม จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นางสาว ฮาลีเมาะ เลาะแม จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นาย อามัน วีรภัทรษฎากร จ้างเหมาบริการ นักวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นางสาว อาซียะห์ เจะแว จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว ปาตีเมาะห์ สาและ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว ซานียะห์ กาหม๊ะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว ซูนีตา พะตะลู จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว รูไซนี สานิ พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว ยุสรอ สาเม๊าะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว นูรีซัน อีแตดีแม พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว รอกีเยาะ แวเด็ง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว ยัสมีน มะยาดี ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว นูรีซานา บุญพล จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นาย ซัมรี วาเตะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
นางสาว กนกพร กวดขัน พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนสาธิต
นางสาว สมฤทัย ทองนุ้ย พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร กองกลาง
นางสาว รอฮานี แวดอเลาะ พนักงานมหาวิทยาลัย นิติกร กองกลาง
นางสาว ลาตีฟะ อาแว พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
นางสาว อานีตา อาแซบากา จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
นาย สูไลมาน อีแต จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว อรญา ศรีสัตยากุล จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว ศิริวรรณ เจียรชัชวาลวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ ภาควิชานิเทศศาสตร์
นางสาว ปวีณา เสียงหอม ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
นางสาว พิริยา เก้าเอี้ยน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ