609 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 2 3 4 5 6 >
นางสาว กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย รอมลี เจะดอเลาะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (อาหารฮาลาล) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง สุพัตรา รุ่งรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย ปพน บุษยมาลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย สิริพัฒน์ รันดาเว พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย อัชมาน อาแด พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย ภูริชาติ พรหมเต็ม พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว มารศรี ดาหะยี พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นางสาว จิรชยา ฉวีอินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการช่างศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว อำพร ท่าดะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
นาง นิฮาฟีซา ดลภาค พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 4 สำนักงานอธิการบดี
นาย ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย มูฮัมหมัด อาลี พนักงานมหาวิทยาลัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำนักงานอธิการบดี
นาง จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ ข้าราชการ อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
นางสาว สวพร จันทรสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว อารยา ชินวรโกมล พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว อานี สาแลแม พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร สำนักงานอธิการบดี
นาย สมชาย เดเบาะ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง
นางสาว สมใจ บุญรักษา ลูกจ้างสัญญาจ้าง แม่ครัว คณะครุศาสตร์
นางสาว กาญจนา พรัดขำ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
นาง วรรณี รังทอง ลูกจ้างประจำ พนักงานพัสดุ 3 สำนักงานอธิการบดี
นาย เสรี เพ็ชรรัตน์ ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์ 2 สำนักงานอธิการบดี
นาง จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาการประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
นางสาว สุธาทิพย์ แซ่ยี่ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์
นาย รอมซี แตมาสา พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ