837 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 2 3 4 5 6 >
นางสาว อัซรี่ย์นี การีนา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยสอน กองบริการการศึกษา
นางสาว ฟาอีซะห์ กอและ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาชายแดนใต้
นางสาว พิริยา ปรุงเลิศบัวทอง อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
นางสาว อามีนา แวนาแว จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ สำนักงานคณบดี
นางสาว โซฟียา สารี จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นาย ซอลาฮูดิน ดาหะมิ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
นาย อิรหัม กือจิ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นาย นิอารีฟีน สะแต จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP
นาย กษิดิศ เกษตรเจริญ จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง
นาย มูฮัมหมัดนูซี ยูโซะ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางสาว วันชาลิสา หวันหวัง ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว อานิสา นาแว ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต
นางสาว นูรมี พฤตทุ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
นางสาว นูรฮูดา มายิ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
นางสาว นาซีฮะห์ ดอเลาะ จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชามนุษยศาสตร์
นางสาว วิศรา พัฒนนิวาสน์ จ้างเหมาบริการ นักสุขศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นางสาว ซอบารียะห์ ตาเฮ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สำนักงานคณบดี
นางสาว อาซีซะ มะลาเฮ็ง จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
นาย อุสมาน เจะซู จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองกลาง
นางสาว บุรีซัน ยะปาร์ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์
นางสาว นัสรีนา เจ๊ะมะ พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
นางสาว ฎาวีณี ต่วนมูดอ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นาย อาลียะห์ มะแซ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว จันทรา โอระสะ อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี
นางสาว นูรีดา อุมา จ้างเหมาบริการ พนักงานธุรการ ภาควิชาสังคมศาสตร์