688 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นางสาว นุชเนตร ตาเย๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย อัสฮาร์ เละแม็ง พนักงานสัญญาจ้าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว ศศิธร อินน้ำหอม พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ ข้าราชการ อาจารย์ คณะครุศาสตร์
นาย นาซือรี เต๊ะกาแซ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว รอฮานา ดาคาเฮง พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
นางสาว ภารดี พละไชย พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาการอาหาร) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย สมบัติ โยธาทิพย์ ข้าราชการ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย เอกภักดิ์ มีชัย ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง แพรวศรี เดิมราช ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย ซอและ เกปัน ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ ข้าราชการ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว มุสตูรา ยะโกะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง ศุภาวิณี กิติวินิต พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว วรนาถ แซ่เซ่น พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย ภากร นพฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว สตารีย๊ะ มะลี อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว ไซนะ มูเล็ง อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว นฤมล ทองมาก พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว ดาริกา จาเอาะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร