609 รายการ  
คำค้นหา

ชื่อ - สกุล ประเภทบุคลากร ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด
< 1 2 3 4 5 >
นางสาว นุชเนตร ตาเย๊ะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย อัสฮาร์ เละแม็ง พนักงานสัญญาจ้าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว ศศิธร อินน้ำหอม พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ ข้าราชการ อาจารย์สาขาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์
นาย นาซือรี เต๊ะกาแซ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว รอฮานา ดาคาเฮง พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
นางสาว ภารดี พละไชย พนักงานมหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาการอาหาร) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย สมบัติ โยธาทิพย์ ข้าราชการ อาจารย์สาขาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย เอกภักดิ์ มีชัย ข้าราชการ อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง แพรวศรี เดิมราช ข้าราชการ อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย ซอและ เกปัน ข้าราชการ อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ ข้าราชการ อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว มุสตูรา ยะโกะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สุขศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง ศุภาวิณี กิติวินิต พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
นางสาว วรนาถ แซ่เซ่น พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นาย ภากร นพฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาย สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นาง อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาว สตารีย๊ะ มะลี อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว ไซนะ มูเล็ง อาจารย์พิเศษเต็มเวลา อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว นฤมล ทองมาก พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
นางสาว ดาริกา จาเอาะ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร